De Organisatie

Bestuur

Perspektief kent een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Barbara Berkelaar-Banning. De eigen kracht en het verander,- (of herstel) vermogen van de cliënt én de zorgprofessional vormt het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie van Perspektief. De zorgprofessional moet zoveel mogelijk ruimte krijgen om te kunnen werken aan het herstel van het gewone leven van de cliënt: veiligheid, huishoudboekje op orde, een eigen huis, betaald of vrijwillig werk, een betekenisvol netwerk. Verantwoordelijkheden liggen daarom laag in de organisatie, in resultaatverantwoordelijke teams. Dat vraagt om passie, lef en maatschappelijk ondernemerschap. De zorgfilosofie van Perspektief kan als volgt samengevat worden: goede nabije afgestemde zorg die met liefde gegeven wordt (presentiebenadering).

De besturing is in lijn met zorgbrede Governancecode per 2017.

Benieuwd naar het bestuursverslag? Lees dan het volledige bestuursverslag 2017.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur, treedt op als werkgever en staat het Bestuur met advies ter zijde.
Het toezicht is in lijn met de zorgbrede Governancecode per 2017.

Met ingang van 1 februari 2019 worden de stichtingen Perspektief en Arosa bestuurd door mevrouw Barbara Berkelaar-Banning. Ook zullen de beiden Raden van Toezicht samengaan als één Raad van Toezicht voor beide stichtingen.

De samenstellen van de Raad is per 1 februari 2019 als volgt:

De heer G. van Weelden, voorzitter
De heer J. de Jong, vicevoorzitter
Mevrouw R. van Troost, lid
Mevrouw D. Smits-Hoekstra, lid
De heer E.C.J. Mulder, lid
De heer J.O. Denijn, lid

De Raad van Toezicht heeft haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader geformuleerd: “Kleurrijk, gevoelig en scherp”. Heb je interesse in deze toezichtvisie stuur dan een mail naar info@perspektief.nl

Overige informatie

Structuur, functies, beloningsbeleid, KVK/fiscaal nummer en financiële verantwoording zijn terug te vinden in het recente jaardocument. Meer informatie kun je vinden via www.jaarverslagenzorg.nl.

Open hier de publieksversie van ons jaarverslag over 2017.

Perspektief heeft het ISO 9001 keurmerk.

Perspektief heeft een medewerkersonderzoek uitgevoerd waar goed werkgeverschap onderdeel van was en is beoordeeld met het 3 sterren werkgeverschap binnen de GGZ. De Beste Werkgevers Score is gebaseerd op zes elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent.

Medezeggenschap

Perspektief hecht veel waarde aan medezeggenschap. Er is een actieve Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. Medezeggenschap dichtbij klanten en medewerkers is een continu onderdeel van ons werk.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Perspektief bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten die met elkaar een afspiegeling vormen van de cliënten die zorg of begeleiding vanuit Perspektief krijgen.

De Cliëntenraad bestaat uit een groep actief betrokken cliënten die zich laat bijstaan door een professionele ondersteuner. De Cliëntenraad heeft in haar missie beschreven zich in te zetten voor alle cliëntgroepen en wil bereiken dat de onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn, worden besproken. De visie van de Cliëntenraad is om zoveel als mogelijk in goede samenwerking met Bestuur en Management de tevredenheid van cliënten te bewerkstelligen door met elkaar in gesprek te gaan. De Raad is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC) en kan gebruik maken van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) wanneer er geschillen zijn
De Cliëntenraad behandelt geen individuele persoonlijke klachten van cliënten. Heb je een klacht? Bespreek je klacht met de betrokken medewerker(s). Blijf je ontevreden, dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Klik hier voor het klachtenreglement of het klachtenformulier.

De Cliëntenraad is op werkdagen (behalve woensdag) te bereiken via het algemene nummer 015 284 1000 of per mail clientenraad@perspektief.nl

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden!

Werkgebied

Het werkgebied van Perspektief bevindt zich in de regio’s Delft, Haaglanden, Rotterdam/Rijnmond en Midden-Holland.