Werken bij Perspektief

Wij zeggen nooit: dit is zoals het moet! Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen. Nee, wij zijn onderweg en kijken op ieder moment wat er nodig is. Wij laten de wereld los zoals we deze bedacht hebben. We kijken niet alleen naar wie je bent, maar vooral wie je wilt zijn. Wij denken in mogelijkheden en kansen. Wij zijn Perspektief!

Vacatures voor productgroep Langdurige Zorg

Productgroep Langdurige Zorg

Het doel van Langdurige Zorg is cliënten leren om te gaan met hun kwetsbaarheid en het begeleiden bij en het hanteren van de effecten van gedrag. De begeleiding richt zich op het behouden en, waar mogelijk het vergroten van stabiliteit. De focus ligt op behoud van vaardigheden en is ontwikkelingsgericht. Er kan echter ook sprake zijn van begeleiding bij achteruitgang en het voorkomen van instabiliteit op het gebied van levensterreinen zoals huisvesting, financiën en sociale relaties. Er wordt toegewerkt naar een zinvolle dag invulling voor elke cliënt. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd. 

Soms is er sprake van een hulpvraag waar een langdurige vorm van zorg in een woonvoorziening voor nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er permanent toezicht en begeleiding in je directe nabijheid noodzakelijk is om stabiliteit in je leven te bereiken en vast te houden.

Openstaande vacatures:

Vacatures voor productgroep Beschermd Wonen / Beschermd Thuis & Forensische Zorg

Beschermd Wonen/Beschermd Thuis & Forensische Zorg

Het doel van Beschermd Wonen is dat een cliënt met een (zeer) intensieve of specifieke begeleidingsvraag een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt. Tevens is het doel dat een mogelijke crisis dan wel maatschappelijke teloorgang wordt voorkomen. Het gaat om het toewerken naar meer herstel, zowel maatschappelijk als persoonlijk en het vergroten van de eigen regie. Cliënten wonen in een woonvorm van Perspektief. Er is 24 uur per dag toezicht op de locatie zelf aanwezig; er wordt voortdurend en actief toezicht gehouden vanwege cliënten die niet in staat zijn zelf ondersteuning in te roepen. Begeleiders bieden geplande en ongeplande begeleiding, gevraagd en ongevraagd.  

Het doel van Beschermd Thuis is dat een cliënt met een intensieve begeleidingsvraag in staat is om zelfstandig te wonen en daarbij een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid bereikt en behoudt. Tevens is het doel dat een cliënt niet in een crisissituatie raakt, meedoet, een sociaal netwerk opbouwt en behoudt, een zinvolle dag invulling heeft of aan activiteiten deelneemt die gericht zijn op persoonlijk herstel.  Cliënten wonen veelal in een eigen huurwoning of in onderhuur in een woning van Perspektief. Begeleiding vindt in beginsel plaats op afspraak. Begeleiding is ook 24 uur per dag oproepbaar en kan, waar nodig, binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Er is regelmatig (gevraagd en ongevraagd) contact met de cliënt als signalerende functie. Er is noodzaak tot inzetten van onplanbare zorg.  

Forensische Zorg 

In 2018 is Perspektief gestart met een geheel nieuwe woonvoorziening in Den Haag waarin we cliënten met een forensische zorgindicatie begeleiden. We hebben hier 18 zelfstandige woonunits en kunnen hiermee zorg aan 18 cliënten leveren. Daarnaast begeleiden we ook ambulant. De locatie is vlakbij het terrein van Parnassia waardoor behandeling en dagbesteding op loopafstand beschikbaar is. De cliënten hebben een justitiële achtergrond, soms gecombineerd met psychiatrie, cognitieve beperkingen of verslavingsproblematiek.  

Woonlocatie Elias Stein is een forensische doorstroomvoorziening waar tijdelijk gewoond kan worden. Het verblijf heeft als doel om te werken naar een zekere mate van zelfstandigheid met betrekking tot wonen, werken en participeren in de maatschappij.

Openstaande vacatures:

Vacatures voor productgroep Ambulante begeleiding & Maatschappelijke opvang

Ambulante Begeleiding 

Het doel van Ambulante Begeleiding is gericht op het begeleiden bij duurzaam zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. Daarbij richt de begeleiding zich op het voorkomen van achteruitgang en bevorderen en behoud van de zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt aan woonvaardigheden, zinvolle dag invulling, voorkomen van sociaal isolement of verwaarlozing en in sommige gevallen het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.  

Maatschappelijke Opvang 

De Maatschappelijke Opvang bestaat uit drie onderdelen. De Noodopvang biedt onderdak en ondersteuning voor mensen  zonder dak boven hun hoofd. Het Sociaal Pension is een doorstroomvoorziening waar men voor middellange termijn kan wonen en hulp krijgt bij het weer op de rails krijgen van het leven. De Short Stay is een voorziening  voor kortdurend wonen met begeleiding naar herstel. We laten cliënten niet zomaar los wanneer ze weer op zichzelf wonen, want ook daarna staan we klaar voor ondersteuning en begeleiding waar nodig. Het team waar je bij komt werken is verantwoordelijk voor de ambulante begeleiding van alle cliënten in deze keten. Je krijgt een eigen caseload waarmee je op weg gaat van dakloosheid naar duurzaam zelfstandig wonen.

Openstaande vacatures:

Vacatures voor productgroep Aanpak Huiselijk Geweld

Aanpak Huiselijk Geweld

Wij bieden hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld of hierdoor in de problemen is geraakt. Of je nu een vrouw of man bent en wel of geen kinderen hebt. Veiligheid heeft hierbij onze eerste prioriteit; tijdens het intakegesprek beoordelen wij of ambulante hulp volstaat of dat het beter is om tijdelijk te verhuizen naar de opvang. Elke vorm van geweld binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn, maar ook geestelijk of seksueel geweld. Denk hierbij onder andere aan: slaan, vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks. Onze hulpverlening gaat uit van de ‘Signs of Safety’-methode waarbij wij het netwerk binnen het gezin vragen om mee te bouwen aan de veiligheid. Want veiligheid maak je samen, daar geloven wij in. Het werkgebied van Perspektief voor de aanpak huiselijk geweld richt zich op de regio’s Den Haag en omstreken en Delft.

Openstaande vacatures:

Algemene vacatures binnen de stichting

Bij Perspektief denken we niet alleen in functies en competenties, maar ook in taken en rollen. Medewerkers krijgen ruimte voor de invulling van hun werk naar eigen professioneel inzicht. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoek je naar de beste oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven te bevorderen. Het sturen op maatschappelijk resultaat vraagt presente zorg en nieuw vakmanschap en leiderschap waarbij presentie is verenigd met resultaatverantwoordelijkheid. Wij zijn een lerende organisatie die volgens ons Programma 23 de nieuwe medewerkers opleiden binnen Perspektief. Tijdens deze 23 maanden volgt de medewerker samen met de leidinggevende en andere betrokkenen een aantal stappen die o.a. te maken hebben met inwerken, vakbekwaamheid, deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling.

Openstaande algemene vacatures:

Vacatures voor locatie Schoonegge Rotterdam

Perspektief is van mening dat kwetsbare burgers recht hebben op een eigen huis, betaalbaar en met zorg op maat dichtbij. De beschermde woonvorm voor cliënten in Schoonegge biedt een veilig tijdelijk thuis. Iedere cliënt wordt door Perspektief begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Dat geldt zeker ook voor mensen die zonder goede zorg en aandacht niet zelfstandig zouden kunnen wonen. We sluiten niemand uit. Zorg en toezicht 24 uur per dag, door professionele hulpverleners en studenten die van betekenis zijn op het vlak van welzijn, zorg voor elkaar in een participatie¬maatschappij. Het zal voor cliënten die na het wonen in Schoonegge uitstromen in de wijk, een thuisbasis blijven om op terug te vallen. Zorg en behandeling is in handen van Perspektief in samenwerking met ketenpartners.

Aanpak

Met de realisatie van het Woonhotel voorziet in de missie van Perspektief: het voorkomen en terugdringen van langdurige dak- en/of thuisloosheid. Het bieden van een woning waar de cliënt gezamenlijk met de begeleiders, ketenpartners, eigen netwerk en de buren (lotgenoten) kan werken aan het stabiliseren van de problematiek, het opbouwen dan wel het versterken van het netwerk en het oppakken van een zinvolle dagbesteding of (on)betaald werk. De locatie is gericht op het versterken van de cliënt zodat hij/zij weer volledig zelfstandig kan wonen in een eigen (huur)woning en op Perspektief kan terugvallen indien dat nodig is.

Zorgaanbod

Bij de locatie Schoonegge Rotterdam bieden wij begeleide- en beschermde woonvormen; huisvesting voor studenten en huisvesting voor economisch daklozen. Wij bieden preferente zorg in de wijk Charlois maar bieden ook zorg in de overige wijken van Rotterdam. Voor dit zorgaanbod werken wij samen met Middin, Laurens, Buurtzorg, Stichting Ontmoeting, IVA en Profila Zorg.

 

Openstaande vacatures:

Ben je op zoek naar een leuke stageplek?

Stagiaires (MBO en HBO)

Sector : Maatschappelijke Opvang, Aanpak Huiselijk Geweld, GGZ
Standplaats : Den Haag, Delft, Rotterdam, Westland, Landsingerland
Uren per week : 24 – 32 uur
Welke opleidingen : MMZ niveau 3 of 4, Bachelor Social Work

Wat is jouw rol als stagiair(e)?
Als stagiair(e) werk je mee binnen 1 van onze teams en draag je bij aan het leefklimaat en de begeleiding van kwetsbare groepen. Je wordt altijd begeleid door een gediplomeerd professional en wij zijn natuurlijk een Erkend Leerbedrijf!

Wij zijn een dynamische organisatie met volop leer- en groeimogelijkheden. Als jij enthousiast bent over ons en wij zijn enthousiast over jou, dan maak je kans om na je stage een baan bij ons te krijgen. Je stroomt dan direct door naar ons Route 23 deskundigheidsprogramma.

Wat we van je vragen:
• Dat je een MBO of HBO opleiding volgt die relevant is voor ons werk in de zorg;
• Verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap
• Van nature een persoon die in staat is tot verbinden en contact maken, motiveren en stimuleren.

Wat wij je bieden
Je krijgt professionele begeleiding en natuurlijk een stagevergoeding. Je werkt in een leuk team met volop leermogelijkheden.

Wil je solliciteren voor een stageplaats, mail dan je motivatie en cv naar stage@perspektief.nl . We vinden het heel belangrijk dat je je sollicitatie voorziet van een motivatie. Stuur je alleen een CV, zonder motivatiebrief, dan loop je kans dat we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de afdeling P&O op telefoonnummer 015-2841000.