Vragen en antwoorden nieuwbouw Kloosterkade 159

versie: augustus 2020

De nieuwbouw Wat komt er op deze locatie?
  • Aan de Kloosterkade komen 8 eengezinswoningen (vrije sector verhuur).
  • Op de hoek van de Kloosterkade en Keurenaerstraat komen 24 appartementen, verdeeld over twee woonlagen (Keurenaerstraat) en vier woonlagen (Kloosterkade), en een klein kantoor voor Stichting Perspektief.
  • De appartementen hebben een klein balkon. Er komt een trappenhuis, een lift en een galerij.
  • Op het binnenterrein komen circa 23 parkeerplaatsen. Deze zijn bestemd voor de bewoners en bezoekers van het appartementengebouw en de eengezinswoningen.
Waarom is het bestaande gebouw gesloopt?
De Keurenaerschool met de gymzaal werden al langere tijd niet meer als school en gymzaal gebruikt. Het was technisch en financieel niet haalbaar om het pand voor de toekomstige functie geschikt te maken. Daarom heeft Vestia het pand gesloopt.

Waarom komen er 8 eengezinswoningen?
Dit is een kans om het aanbod op de woningmarkt beter te laten aansluiten bij de wensen van de huidige én de toekomstige inwoners van Delft. Voor meer diversiteit en variatie in het woningaanbod. In de Woonvisie staat dat Delft een tekort heeft aan onder andere eengezinswoningen in de vrije huursector voor gezinnen met een middeninkomen. Dit is ook zo in de wijk Wippolder. Voor de toekomst van de stad is het van belang dat ook deze mensen in Delft kunnen wonen.

Hoe groot zijn de appartementen?
De oppervlakte van de appartementen is ongeveer 62 m2 en bestaat uit: een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers, badkamer, apart toilet en een bergruimte. Aan de woonkamer grenst het balkon (straatzijde). De slaapkamer(s) liggen aan de galerijzijde (kant van de binnentuin).

Hoe groot zijn de eengezinswoningen?
De oppervlakte van de eengezinswoningen is ongeveer 120 m2 en bestaat uit: twee woonlagen en een zolderverdieping onder een schuine kap. Op de begane grond zijn de keuken en woonkamer gelegen met in de hal een apart toilet. Op de 1e verdieping zijn er 3 slaapkamers en een badkamer gesitueerd. De zolderverdieping is via een vaste trap bereikbaar.

Waarom komen de voordeuren van de vrije sector woningen aan de straatzijde en niet aan de achterzijde?
De voordeuren van deze woningen komen aan de voorzijde, omdat het logisch is dat je een woning vanaf het trottoir betreedt en niet via de achterkant. De acht eengezinswoningen krijgen een toegewezen parkeerplaats op het binnenterrein. Bewoners kunnen vanuit het binnenterrein hun achtertuin inlopen. Aan de achterzijde van de woning zit geen loopdeur maar een schuifpui. Om de woning te betreden, moeten bewoners naar de voordeur lopen. Hiervoor is er aan weerszijden van het blok met de 8 woningen een doorgang naar het trottoir aan de voorzijde.

Waarom komt er een combinatie van lagere en de hogere nieuwbouw bij de Kloosterkade/Keurenaerstraat?
De architect heeft hiervoor gekozen, omdat de bestaande bouw in de Keurenaerstraat lager is dan aan de Kloosterkade. De Kloosterkade heeft daarbij een breder straatprofiel dan de Keurenaerstraat. Daarnaast is de hoogte van de nieuwbouw ongeveer gelijk aan de school die er stond. Het totale volume van het nieuwe appartementengebouw, is kleiner dan het schoolgebouw dat er stond.

Hoe liggen de nieuwe bebouwingscontouren t.o.v. de bestaande?
  • In de Keurenaerstraat komen er voor de nieuwbouw kleine voortuintjes.
  • De eengezinswoningen aan de Kloosterkade komen in het verlengde van de bestaande woningen aan deze straat.
  • Er komt een Delftste stoep in het verlengde van de rooilijn van de naastliggende bebouwing aan de Kloosterkade 161 en verder.
  • Op de kruising van de Keurenaerstraat en de Kloosterkade, komt de nieuwbouw ook iets terug van de straat. Zo is het mogelijk om straks een pleintje of groenzone bij de hoofdentree van het appartementengebouw te creëren.
Wordt de nieuwbouw onderheid?
De nieuwbouw krijgt een deugdelijke fundering waarbij er voor gekozen is om deze niet van traditioneel geheide palen te voorzien. Het funderingssysteem zal een trillingsarm schroefsysteem zijn. De aannemer zal voor de start van de werkzaamheden een opname doen naar de staat van de omliggende woningen.

De bewoners

Voor wie zijn de eengezinswoningen bestemd?
De 8 eengezinswoningen zijn bestemd voor een- en tweeverdieners en gezinnen. We verhuren de woningen in de vrije sector.

Voor wie zijn de 24 appartementen bestemd?
  • De 24 appartementen zijn bestemd voor klanten van Stichting Perspektief. Dit zijn alleenstaande vrouwen en gezinnen in een moeilijke privésituatie, die hulp nodig hebben en tijdelijk (6-9 maanden) woonruimte zoeken. Bijvoorbeeld mensen die uit hun huis zijn gezet en/of met huiselijk geweld te maken hebben.
  • Het kantoor is bestemd voor Stichting Perspektief.
Waarom komen er 24 appartementen voor deze doelgroep?
De gemeente Delft wil dat iedereen prettig kan wonen in Delft en mee kan doen in de samenleving. Ook mensen die het op een moment in hun leven moeilijker hebben. De gemeente heeft ook een wettelijke taak om tijdelijke woonruimte te realiseren voor deze doelgroep. Vestia is er ook voor het huisvesten van de meest kwetsbare doelgroepen in de maatschappij, zoals mensen die zorg nodig hebben.

Vestia maakt hierover jaarlijks afspraken met zorgpartijen en gemeenten. Vestia zoekt actief samenwerking met zorgpartijen omdat er - behalve een huis - vaak ook begeleiding nodig is. Voor deze locatie werken we samen met Stichting Perspektief, die de gezinnen en alleenstaande vrouwen begeleidt bij het wonen.

Waarom komt deze doelgroep hier wonen?
Het vinden van een locatie met voldoende ruimte om woningen voor deze doelgroep te realiseren is in Delft niet makkelijk. Omdat de school herontwikkeld moest worden, bood dit een kans om deze woningen te realiseren. Om eventuele overlast te voorkomen, zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de gemeente en Stichting Perspektief. Dit was voor de gemeente heel belangrijk bij het verkopen van de school aan Vestia in 2011. Daarnaast streeft de gemeente naar een evenwichtige spreiding van maatschappelijke opvangvoorzieningen in de stad. Bij de keuze voor deze locatie, is de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt zoals winkels, scholen en openbaar vervoeraansluiting meegewogen.

Wordt het project en de functie van het pand geëvalueerd?
Vestia en Stichting Perspektief, die verantwoordelijk zijn voor het huisvesten van de doelgroep in de appartementen, sluiten voor deze locatie een contract af voor meerdere jaren. De gemeente en Stichting Perspektief hebben daarnaast regelmatig overleg over de diverse zorglocaties in Delft, zo ook over deze locatie.

Beheer en buitenruimte

Komt er toezicht in het appartementengebouw?
Ja, in het appartementengebouw komt er 24 uur per dag toezicht via Stichting Perspektief. Tijdens kantoortijden zijn er meerdere begeleiders aanwezig. Buiten kantoortijden is er een huismeester aanwezig om toezicht te houden.

Hoe gaan jullie om met eventuele overlast van de nieuwe bewoners?
Er is straks 24 uur per dag begeleiding en/of toezicht aanwezig. Zij kunnen de tijdelijke bewoners direct aanspreken wanneer dat nodig is. Doordat alle bewoners hun eigen appartement hebben, weten we uit ervaring dat er nauwelijks overlast zal zijn.

Ik heb nu overlast, waar kan ik dat melden?
Ervaart u overlast in de wijk, bijvoorbeeld van bezoekers van het café, of studenten in uw buurt, meld dat dan bij de gemeente via https://www.delft.nl/Gemeenteloket/w/Woonoverlast_melden. Bij ernstige overlast kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Hoe krijgen de tijdelijke bewoners binding met de wijk?
Stichting Perspektief informeert alle relevante instanties in de wijk over de komst van de nieuwe bewoners, voordat de bewoners er gaan wonen. De begeleiders van Stichting Perspektief helpen de bewoners actief bij het opnemen van contact met de verschillende instanties in de wijk. Zoals met gezondheidscentra, scholen, peuterspeelzalen, wijkcentra e.d.

De tijdelijke bewoners zullen door de korte woonduur minder binding krijgen met de wijk. Daar zijn we ons van bewust. We gaan ervan uit dat deze bewoners ondanks deze korte woonduur toch een thuis zullen vinden in deze wijk. De begeleiding van Stichting Perspektief speelt hierbij een belangrijke rol.

Waar gaan de nieuwe bewoners parkeren?
Op het binnenterrein komen 24 parkeerplaatsen. Deze zijn bestemd voor de bewoners, begeleiding en toezicht van Stichting Perspektief, bezoekers van de appartementen en de 8 eengezinswoningen. De gemeente heeft beleid voor het realiseren van parkeerplaatsen bij nieuwbouw. Dit beleid volgen we bij dit project.

Is het aantal parkeerplaatsen voldoende?
Ja, het aantal parkeerplaatsen is voldoende. Een maatschappelijke (gezins)opvang met tijdelijke woonruimte heeft een lagere parkeerbehoefte dan reguliere woningen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente schrijft voor dat er 23 parkeerplaatsen nodig zijn. De 24 parkeerplaatsen voldoen dus aan deze regel.

Welk beleid heeft de gemeente voor groen en onderhoud in de wijk?
De gemeente meet de kwaliteit van de openbare ruimte. Twee keer per maand wordt, op basis van een steekproef, het kwaliteitsniveau van bepaalde plekken in openbare ruimten in de wijken gemeten. Meer informatie over onderhoud en groen vindt u op: https://www.delft.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Openbare_ruimte/Kwaliteit_openbare_ruimte

Wordt de situatie vooraf geïnventariseerd? (zoals ook bij de riolering is gedaan)
Ja, voor de verzekering voor bouwprojecten is het inventariseren van de staat van de woningen in de directe omgeving van de bouwplaats zeer gebruikelijk. Dat doen wij dus ook. De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van bouwwerkzaamheden op en rond de bouwplaats.

Hoe gaat het bouwverkeer rijden?
De routing van het bouwverkeer door de wijk wordt zo kort mogelijk gehouden vanaf de Nassaulaan. De aannemer zal de inrichting van de bouwplaats en de routing afstemmen met de gemeente. Omwonenden informeren we hierover, zodra er meer bekend is, via (nieuws)brieven.

De procedure
Iedereen kon een reactie (zienswijze) geven op het plan tijdens de inzageperiode. De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd gepubliceerd in de Staatscourant en in de Stadskrant Delft. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning is daarna verleend. Daarom start de aannemer binnenkort met de bouwwerkzaamheden.

Is er een klankbordgroep?
Nee, er is geen klankbordgroep voor omwonenden. Heeft u een vraag of een idee, stuur dan een mail naar: kloosterkade@vestia.nl t.a.v. Ron Eckhardt van Vestia.

De voorlopige planning

2020:
Juni - september: slopen van het oude schoolgebouw
Vanaf september: bouwwerkzaamheden voor de nieuwe woningen

2021:
Gehele jaar bouwwerkzaamheden voor de nieuwe woningen

Begin 2022:
Verwachte oplevering van de woningen

Informatie

Hoe blijf ik op de hoogte?
Actuele informatie over de ontwikkelingen van de locatie leest u op www.vestia.nl/kloosterkade en www.delft.nl/delftbouwt. Direct omwonenden informeren we tijdens de bouw via (nieuws)brieven.
Ik heb een vraag. Waar kan ik terecht?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers Sociaal Beheer van Vestia via: kloosterkade@vestia.nl of telefonisch via 088 124 24 24.

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.